Rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

Taiqa Keskus
Puutarhakatu 23 C61
33210 Tampere

Rekisteristä vastaava henkilö

Katja Korpi
puh. 0400973321
katja.korpi@taiqakeskus.fi

Rekisterin nimi

Taiqa Keskuksen potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin tarkoitus

Potilas- ja asiakastietorekisterin ensisijainen tarkoitus on asiakassuhdetietojen, hoitokirjausten ja -palautteiden kirjaaminen ja arkistointi.
Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu.
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (Henkilötietolain 8 § 1 mom 5) kohta. Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu yrityksen toimialaan (Henkilötietolain 12 § 1 mom 10) kohta).

Rekisterin tietosisältö

 • Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot

 • Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot

 • Kuvantamis- ja muut tutkimustiedot

 • Ajanvaraustiedot ja laskutustiedot

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

 • palvelun tilaaja esim. lääkärilähetteen tiedot

 • asiakkaan ja/tai huoltajan ilmoittamat tiedot

 • terveydenhuollon henkilökunnalta hankitut tiedot

 • tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakkaan suostumuksella. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa lain ja säädösten mukaan paperilla ja sähköpostilla tai suullisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 • säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla

2. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

 • Rekisterin käyttäjä kirjautuu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää.

 • Rekisteri on varmistettu.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Potilaalla on Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.Tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Taiqa Keskuksessa. Potilaan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Potilaalla on oikeus nähdä itseään koskevat potilastiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Tiedon korjaaminen

Taiqa Keskus oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevia tietoja potilaan vaatimuksesta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Taiqa Keskuksessa. Potilaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta. Korjauksista tehdään merkintä rekisteriin.